Kapi­tal­straf­recht (StPO, BVerfGG, EMRK) — Revi­si­on (§§ 333 — 358 StPO) — Ver­fas­sungs­be­schwer­de (BVerfGG) — Men­schen­rechts­be­schwer­de (EMRK)