Jugend­straf­recht (JGG) — Anwend­bar­keit (§ 1 Abs. 2 JGG) — Jugend­li­che (§ 3 JGG) — Her­an­wach­sen­de (§ 105 JGG) — Diver­si­on (§§ 45, 47 JGG) — Sank­tio­nen (§ 5 JGG) — Erzie­hungs­re­gis­ter (§ 59 ff. BZRG)